โรงเรียนบ้านท่านุ่น

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านท่านุ่น ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางศิริพร บ่อหนา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอมรรัตน์ พวงพิกุล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวปูชิตา เรืองสังข์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางรัตนา สหัสวิวรรธน์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวสุมิตดา บุญสพ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสุมนทิพย์ แซ่ตัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสุมนทิพย์ แซ่ตัน
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวเบญญาภา พูนเพ็ชร
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวจารุพรรณ ชูเนื่อง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธวัชชัย ทันยุพักตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายสุธรรม หญ้าปรัง
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอาริสา สุมาลี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวนรินทิพย์ เตะตู
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายสหพล สุดจิตร์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายธเนศ เทศอาเส็น
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนรารัตน์ กาฬวงศ์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางบุณยนุช หลี
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายแสงสุรีย์ ศรีสมุทร
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด